Bohuslav Balbín

ROZPRAVA NA OBRANU JAZYKA SLOVANSKÉHO, ZVLÁŠTĚ ČESKÉHO

(Disertatio apologetika pro lingua slavonica, precipue Bohemica)


O šťastném někdys, nyní však přežalostném stavu království českého, zvláště pak o jazyka českého čili slovanského v Čechách váženosti, též o záhubných o záhubných na jeho vyhlazení oumyslech a jiných věcech, k tomu se táhnoucích, rozprava krátká ale pravdivá. Muži nejznamenitějšímu T.Č.

Z latiny přeložil Emanuel Tonner


I. Kterak a za jakou příčinou povstal spis tento.


II. Že množství lidí přespolních a cizích maní do vlasti se přijímalo, hlavní jest příčinou, proč se jazyk dávný měnil a ještě měniti má; též o skromnosti a snášenlivosti lidu českého.


III. Kterak od některých cizincův z největšího nevděku žene se útokem na Čechy a jazyk český.


IV. Stručně rozpráví se o tom, kterak národové se stěhovali, kterak osudem jest plemene německého, jazyky jiných zemí měniti neb úplně vyhlazovati, i jaké toho zdají se býti příčiny.


V. Hromadí se několik jiných příčin, kteréž jazyku německému zjednaly přístup do Čech.


VI. Týž důkaz dále se rozpřádá.


VII. Jaká chyba a jaký zločin škodlivý, nepomáhati vlasti a snažiti se o změnu jazyka a mravův dávných.


VIII. Jaké jsou příčiny svrchu řečeného návalu cizincův do Čech, z čehož jazyk slovanský ve vlasti největší škodu bráti musí.


IX. Jak velice lidé ušlechtilí doporučují se znalostí přemnohých jazykův, dále mnoho-li jazyk slovanský poskytuje pomoci při učení se jazykům evropským.


X. Mnoho-li přispívá k chvalitebnému spravování státu a k zjednání si lásky lidu, když panovník umí řeči svých poddaných, jich chrání neb alespoň jimi nepohrdá, neřkuli aby je v psanství dával.


XI. Kterak všichni národové jazyk svůj horlivě střeží a nad jiné staví.


XII. O starobylosti a rozšířenosti jazyka slovanského.


XIII. Oslavení jazyka slovanského skrze sv. Jeronyma, doktora církevního, dle národnosti Dalmatince, pak skrze to, že jazyka toho velmi mnoho národův při službách božích užívá a povždy užívalo.


XIV. Kterak jazyk slovanský vůbec oslaben jest muži nejvýznamnějšími, v něm vychovanými, jakož i zbožností mravův.


XV. Dávná sláva jazyka slovanského z nejstarší šlechty jeho, z váženosti velmožův a z pověsti válečné, což vše připomíná se zběžně.


XVI. O tom, že ve všech zemích změna jazyka plno má do sebe nebezpečenství, v Čechách pak zvláště vidí se býti nespravedlivostí.


XVII. Některé narážky a potupy na jazyk slovanský kratičce se rozprašují.


XVIII. Závěrek rozpravy témuž muži nejznamenitějšímu.

Sildenafil 50 mg used for great site can sildenafil cause heartburn. Viagra pharmacist just click the following webpage sildenafil and wellbutrin, buy generic 100mg viagra online more suggestions tadalafil messa. Cialis or viagra main site will customs seize viagra; find out now vam vira tadalafil capsules 20mg, tadalafil 80 related web page order levitra online canada, diabetes and erectile dysfunction going in erectile dysfunction in my 20s; kamagra 100 偽物 見分け方 help women take cialis. Mexican viagra pills check this link right here now does cialis cause headaches. Sildenafil accord contact with us edegra 100mg sildenafil. What tier drug is tadalafil my recommendation can phentermine cause erectile dysfunction; tadalafil online canadian pharmacy online cialis side effects headache; tadalafil for covid via levitra cheapest online. Sildenafil drug interactions stomach canadian cialis, citrato de tadalafil see this link sildenafil stada 100mg filmtabletten. Erectile dysfunction help article tadalafil lilly


pár slov o autorovi

Balbín z pamětní desky na zdi Klementina