§. X.
Mnoho-li přispívá k chvalitebnému spravování státu a k zjednání si lásky lidu, když panovník umí řeči svých poddaných, jich chrání neb alespoň jimi nepohrdá, neřkuli aby je v psanství dával.

Zde Pelclovi chyběl celý jeden list rukopisu, dále pokračuje...

...všickni ve sborech církevních od spisovatelův se uvádějí a schvalují, zřejmě pak zmiňuje se Eneáš Sylvius Piccolominipozději papež Pius II.;neboť když krále českého, Ladislava, pohrobného syna císaře Albrechta Rakouského, vyučoval a (jsa velice sběhlý v umění dvorském) vykládal mu pravidla panování, pravil mu : „ Velkomyslnému králi, dědu tvému po meči (rozuměl totiž Zikmunda, z jehož dcery Alžběty narodil se Ladislav) tolikéž prospělo, že znal několik jazykův, kolik otci tvému, Albrechtovi Rakouskému (panovníku proti Čechům ne dosti šťastnému) škodilo, že jich neuměl.“ Viz, co dále následuje.

Protož neméně láska, než železo brání říše; nemožno však, aby milován byl, kdo sám nemiluje, lásky pak jednatelem je společnost jazyka.

Porozuměl tomu císař Maxmilián I., o němž se zmíňuje Stengelius(D. II. Dějin Augšp. Hl. 58.), že neprostředně povědom byl osmi řečí, a mezi nimi též české; rozuměl tomu Ferdinand I., kterýž chtěje ukázati, jak o jazyk český bude pečovati, když rada pražská vítala císaře řečí latinskou, Seldiovi, ), místokancléři, poručil, aby po česku odpověděl; rozuměl tomu slavné paměti císař Ferdinand II., jenž synovi svému, potomnímu císaři Ferdinandovi III., zjednal učitele řeči české, o čemž nelze pochybnosti míti, neboť v tak zvaném refektáři otcův tovaryšstva v Hradci Štýrském nejednou vítal syn otce řečí českou. Slýchal jsem o věci té vypravování Rafaela Mnišovského, jednoho z učitelův Ferdinandových, potom místokomorníka království českého, a starších pánův, i pamatuji se, že jsem sám v rukou kdysi v rukou měl jedno takové přání české, jež Ferdinand III. Odříkával.

Více příkladův uváděti, nynější stav věcí nedopouští.

Ostatně příčin této u panovníků k jazykům horlivosti nemusí se daleko vyhledávati tak, že kdo toho nenahlíží, vidí se býti k vládě téměř neschopným a předpojatým slepou láskou k násilnému panování. O všeličems i mlčením návěští se dává.

Především v latině znáti se budou.

Toliko o latinské řeči toliko dodati možno, že jest ona řečí celé Evropy, kterouž, když některý z králův aneb některých značnějších panovníků umí, nenabeře tolik chvály, kolik hanby, když jí neumí. Mámeť (u Lipsia v napomenut. polit. kn. I. hl. 8.) příklad Karla V. jenž, když v Janově jakési řeči latinské nedostatečně porozuměl, neobyčejně struchlev a vzdychaje, pravil prý Pavlu Joviovi: „Nyní pokutujeme za chlapeckou nedbalosť naši a připomínáme si proroctví učitele našeho Hadriana, jenž nám trest tento kdysi předpovídal.“


Poznámky:

Eneáš Sylvius Piccolomini, nar. 1405 v Sieně;tajemník papeže Felixe a pak cís. Bedřicha III.;učitel Ladislava Pohrobka, biskup v Terstu a Siené a r.1458 papežem Piem II. Latinsky kroniku země české a zemřel 1464.

Následuje toto:„Kdož by nechválil Mithridata, jenž v Pontu panoval a s dvaceti dvěma národy, jimž vládl, bez tlumočníka rozmlouval? Také bych si nepřál abys národům jižním více byl nakloněn, než Čechům a Uhrům; všecky, kteříž jsou tvými, stejnou ti jest říditi láskou;nehodněť počíná si, jak svědčí Platon, kdož jednu část své říše tak opatřuje, aby druhé zanedbával“.

Stengelius, opat benediktinského kláštera v Augšpurku v 17. st.; napsal mnohé historické Spisy.

Seldius, též Jiří Zikmund Seld, nar. 1516 v Augšpurku, místokancléř cís. Karla V., pak Ferdinanda I. a tajným radou Maxmiliána II., autor polit. a práv. spisů, zemřel 1565.

Rafael Mnišovský ze Sebuzína a Herštejna, nar v Horšově Týně, rozšířil Diadochus, velké rodopisné dílo, studoval v Paříži a v Římě, tajemníkem rak. min., kard. Khesla, radou Ferd. II., zemřel 1644.

Pavel Jovius, nar. 1484 v Comu, lékař, pak papežův dvořan a dějepisec, autor latinských prací.