Bedřich Bridel

HODINKY O SVATÉM ARCIOTCI IGNACIOVI,
TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA ZAKLADATELI

(VYPSÁNY JEN HYMNY A MODLITBY)

Hymna:

Svět byl obsažen mrakotou,
bludův zlých marnou slepotou,
lidé se v hříchy vydali,
slabě o víře smejšleli.
Vzbudil Bůh muže svatého,
Ignacia horlivého,
jako lampa v církvi svítil,
mysle, jak by svět napravil.
Víra zase znovu svítá,
láska boží též rozlitá,
Otce, synové, našeho
chvalme, k nebi zvyšeného.
Rceme: „Zdráv buď, ó náš vůdce,
šťastný tvých synův předchůdce,
k Ježíši se bereš, vůdci,
k jeho se dal psát praporci.“

Modlitba:

Dobrotivý Pane, jenž jsi slouhu tvého Ignacia od světské vojny raněného k triumfu vítězství duchovního rytířstva povolati ráčil, tebe prosíme, abychom kterého na zemi za vůdce a přímluvce uznáváme, téhož také stálého patrona u tebe na nebi měli a zkusili. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého, jemužto s tebou čest a sláva buď na věky věkův. Amen.

Hymna:

Světa předně jsa milovník.
v poli hrdinský bojovník,
při dvoře knížat a králův,
jeden z předních v zemi pánův:
těžce na noze uražen,
ku pokání byl obrácen;
míle s Bohem rozmlouvání
tu mívá v těžkém stonání,
umínil svět opustiti,
počna Život svatých čísti,
proti oukladům ďábelským
bojoval srdcem hrdinským,
rozkošem světa odepřel,
vojny se božské přidržel
tu, kde mnozí ustávají,
nazpět se obracívají,
tys pak srdnatě bojoval,
duše`s zejskal, vybojoval.

Modlitba:

Na prosbu a žádost, Pane, kterouž památku služebníka tvého a vyznavače přednášíme, rač nám milostiv býti, abychom(nemajíce v naší spravedlnosti doufání) jeho přímluvou a orodováním toho, jenž tobě milý byl, pomoci dosáhli. Skrze Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.

Hymna:

Sebe sám z šatův obnážil,
aby chudého ošatil,
po pokání a zpovědi
k outočišti Bohu hledí.
Přísné začíná kárání, těla každý den mrskání,
zbaven svědomí hryzení,
od Boha má potěšení:
nad obyčej v divném světle
vidí tajemství nebeské.
Nový život jest založil,
na hoře Serátské složil
zbraň světskou, šaty proměnil,
by se pro Krista neměnil,
nýbrž vždy sloužil samému,
vůli svou podrobil jemu;
a to též nám k zachování
poručil až do skonání.

Modlitba:

Milosrdný Bože, dej, abychom orodováním tvého blahoslaveného Ignacia, tvého věrného služebníka, dobrého zdraví užili a k té dokonalosti v ctnostech přišli, v které bychom naše spasení dle našeho povolání vyhledávali. Skrze Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.

Hymna:

Muž jsa již v letech třidcíti,
teprv se začal učiti,
zvakše od jiných posměchu,
hledal v umění prospěchu;
nedá se ďáblu zděsiti,
od učení odstrašiti,
coť jest se velikým užitkem
se stalo, i světa ziskem.
V tom oči slza zalívá,
srdýčko láska ohřívá,
Bůh jest vyprejštil ten pramen,
Bůh v srdci znítil ten plamen
všem národům k potěšení,
k hříšníkům pak k polepšení,
a což by k božské cti bylo, nejvíc se jemu líbilo.

Modlitba:

Nejdobrotivější bože, jenž skrze tvé Tovaryšstvo (jehož jsi zakladatelem blahoslaveného Ignacia býti chtěl zvolil) katolickou víru potvrzovati a rozmnožovati ráčíš: milostivě dopřej nám téhož hodnými a způsobnými oudy býti. Jenž kraluješ na věky věkův. Amen.

Hymna:

Bosý chodě nové plémě,
vyučujíc ctností země,
neustále ve dne v noci
lidí táhnou božskou mocí,
cestou do Jeruzaléma,
stříbra ani zlata nemá,
mimo předešlé mínění
v Římě jsouce shromážděni,
na jiné cesty myslili,
jak by lidem posložili.
Boží sláva, duší spása
největší jeho jest krása,
tu proti hříchům zšikoval,
zlému statečně odpíral,
pročež i Bůh z své milosti
udělil jemu v hojnosti,
jak jest někdy v Římě slíbil,
nyní tu milost všem zjevil.

Modlitba:

Pane Ježíši Kriste, jenž jsi se tomuto Tovaryšstvu otcovsky zakázati ráčil, prosím tě, abychom jsouce z ohavnosti světa vyvedeni, také za to vděční nalezeni byli. Jenž jsi živ a kraluješ na věky věkův. Amen.

Hymna:

V Římě se chce slitovati
Pán Ježíš, je ostříhati,
Ignaciovo semeno
vzalo od Ježíše jméno,
jednostejným vickni hlasem
učinili generálem
Ignacia horlivého,
již tolik let zkušeného.
Míle řídí syny otec,
jako pastýř hlídá ovec.
Ó reku v bojích cvičený,
k vítězství slavně zřízený,
přemož s námi nepřátely,
svět, jenž nám k marnostem velí,
pomoz, bychom hodni tebe
vyznávali Otce z nebe,
pobožně zde živi jsouce,
rovní tobě v lásce!

Modlitba:

Ó Bože, jens k rozšíření větší slávy jména tvého rytěřující církev novou pomocí skrze svatého Ignacia posilniti ráčil: popřej nám, jenž pod jeho praporcem následováním ještě na zemi rytěřujeme, abychom na nebi s ním korunováni byli. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Hymna:

Po svého řádu vštípení,
po všem světě rozšíření,
když vše v dobrém řádu stálo,
jak pravidlo učí, dálo,
Ignacius v Římě skonal,
s světem se vesel rozžehnal.
Ó nejkašší kvítku z nebe,
nebešťanům vůni z sebe
jenž dáváš, Bohu milému,
dejž i nám, semenu tvému,
ať od vůně své taženi,
do nebes srdcem toužení
neprodléně pospícháme,
s tebou věčně přebíváme.
Ó neustálý dělníku,
pravý Páně učedníku,
přispěj, když k tobě voláme,
Boha za pomoc žádáme.

Modlitba:

Pane Ježíši Kriste, jenž svou rozinovou krev pro nás vyliti ráčil, uděl nám té milosti, abycom vzácnému našemu povolání zadosti učiniti mohli, a jsouce všechněm všecko učiněni, zasloužili k Tovaryšstvu blahoslaveného Ignacia do věčné radosti přijíti. Jenž jsi živ etc.

Zavírka:

Ignaci, k tobě modlení
budiž mi mé potěšení,
dejž, ať tě z srdce vzýváme,
vše ke cti, slávě konáme;
přijmi pokorné zpívání,
jména svatého vzývání,
svatý Ignaci, otče můj,
k tobě zpívá služebník tvůj;
zhůry k nám na zem prohlídni,
na strast, bídu naši vzhlídni,
z zdejšího nebezečenství
dopomoz nám všem k vděčnosti,
orodůj na nebi za nás,
ať láska boží hoří v nás,
složíc Adama starého,
oblečme na se nového!
Dej, Bože, k tobě přijíti,
s ním tebe v nebi chváliti!

Modlitba:

Ó Bože, jenžs nejveleslavnějším jméno pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého milého, svým věrným jak sladké a potěšitelné, tak i hrozné učiniti ráčil, milostivě dopřej, aby kteří to jméno na zemi pobožně ctí a oslavují, sladkosti té v tomto životě čitelní byli, v budoucím pak radosti dokonalé a neskončeného blahoslavenství na nebi dosáhli. Amen.